Yaşar Üniversitesi Rektörlüğünden; ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi alım ilanı Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi alım ilanı

 

Üniversitemiz ilgili Birimine 2547 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ile bu Kanun’a dayanılarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca 12.06.2018 tarih ve 30449 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”, Üniversitemiz resmi erişim sayfasında yayımlanan “Akademik Kadrolara Atama ve Yükseltmeler Hakkında Yönerge”de belirtilen kıstasları yerine getirmiş olmak kaydıyla 1 (bir) adet öğretim üyesi alınacaktır.

Başvuru Şartları:
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,
Bir adet başvuru dilekçesi, son altı ay içinde çekilmiş üç adet biyometrik fotoğraf, onaylı nüfus cüzdanı sureti, adli sicil ve arşiv kaydı sorgulaması sonuç belgesi (e-Devlet üzerinden “Resmi Kuruma Hitaben” alınacak barkodlu belge), Doçentlik ve Doktora belgelerinin resmi onaylı örnekleri ile diğer öğrenim belgeleri (belgelerin asılları ile fotokopilerinin getirilmesi gerekmektedir), YÖK formatlı güncel özgeçmiş ve yayın listesi, başlıca araştırma eserleri ile bilimsel çalışma ve yayınları, yayınlarına yapılan atıfları, yönettiği doktora çalışmaları, eğitimöğretim faaliyetlerini, Yabancı dil (İngilizce) sınav sonuç belgesi (YÖKDİL/YDS ya da ÖSYM tarafından eşdeğer kabul edilen yabancı dil sınavı) içeren PDF formatında hazırlanmış; Doçent kadrosu için dört adet taşınabilir bellek ile Yaşar Üniversitesi Rektörlüğü, İnsan Kaynakları Müdürlüğüne başvurulması gerekmektedir.
Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversiteler arası Kurul’ca onaylanmış denkliğinin olması şarttır.
Adayların Devlet Hizmeti Yükümlülüğü bulunmaması gerekmektedir.
(*) Eğitim-öğretim dili İngilizce olduğundan, başvuracak adayların “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim-Öğretimi ve Yabancı Dille Eğitim-Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik”teki genel şartlar ile bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinin yedinci fıkrasının (ç) bendine ilişkin 18.05.2021 tarih ve 31485 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan asgari 85 (seksen beş) puan şartını sağlamaları gerekmektedir.
Başvuru süresi bu ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gündür.

Başvurular : T.C. Yaşar Üniversitesi, İnsan Kaynakları Müdürlüğü, Üniversite Cad. Ağaçlı Yol No: 37-39 PK. 35100 Bornova - İZMİR adresine şahsen veya kargo ile yapılabilir. İnternet üzerinden başvuru kabul edilmez. Kargo ile yapılan başvuruların, son başvuru tarihine kadar üniversitemize ulaşmış olması gerekmektedir. Belirtilen şartları taşımayan, eksik belgeli ve başvuru süresi içinde yapılmayan başvurular ile kargodaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
İdare, gerekli gördüğü takdirde "ilanın" her aşamasını iptal etme hakkına sahiptir.

 

Fakülte Bölüm Kadro Unvanı Kadro Adedi Uzmanlık Alanı
Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü (*) Doç. Dr. 1 Doçentlik derecesini Endüstri Mühendisliği bilim alanında almış, Üretim ve Envanter Sistemlerinin Kontrolü, Stokastik Modelleme, Dinamik Programlama alanlarında eğitim, araştırma ve yayınlar yapmış olmak.