Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 31.Maddesi ile 09 Kasım 2018 tarihli, 30590 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ”in ilgili maddeleri uyarınca unvanı ve nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim Elemanları alınacaktır.

Fakülte/ Yüksekokul

Bölüm/Program/ Anabilim Dalı

Kadro Unvanı

Kadro Sayısı


Nitelik

Başvuru Değerlendirme ve Sınav Takvimi

ALES/YDS
Eşdeğeri Puanı

Mühendislik Fakültesi

Kimya Mühendisliği Bölümü

Araştırma Görevlisi

1

Kimya Mühendisliği Bölümünden lisans derecesine sahip olmak.

Başvuru tarihi itibari ile Kimya Mühendisliği Yüksek Lisans veya Doktora programına kayıtlı olmak.

İlan Tarihi: 16.09.2022

Son Başvuru Tarihi: 30.09.2022

Ön Değerlendirme Tarihi: 05.10.2022

Sınav Giriş Tarihi ve Yeri: 10.10.2022 saat: 10:00-13.00 –
Rektörlük Binası Üzeyir Tarih Salonu

Sonuç Açıklama Tarihi: 14.10.2022

ALES 70
YDS 50

Mühendislik Fakültesi

Endüstri Mühendisliği Bölümü

Araştırma Görevlisi

1

Endüstri Mühendisliği, Sistem Mühendisliği, İşletme Mühendisliği, Endüstri ve Sistem Mühendisliği bölümlerinden lisans derecesine sahip olmak.

Başvuru tarihi itibarıyla Endüstri Mühendisliği veya bahsi geçen alanların birinde tezli yüksek lisans veya doktora programına
kayıtlı olmak.

İlan Tarihi: 16.09.2022

Son Başvuru Tarihi: 30.09.2022

Ön Değerlendirme Tarihi: 03.10.2022

Sınav Giriş Tarihi ve Yeri: 05.10.2022 Rektörlük-Yeşil
Salon Saat: 11:00

Sonuç Açıklama Tarihi: 07.10.2022

ALES 70
YDS 50

Başvuru Bilgileri:

Kabul Edilecek Başvuru Şekli

Şahsen veya Posta ile (Başvuru belgeleri hiçbir şekilde iade
edilmez.) Başvurular ilgili fakülte dekanlıklarına yapılmaktadır.

Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi

Ön değerlendirme ve değerlendirme sonuçları, Üniversitemizin web sitesinde duyurulacaktır.
www.yeditepe.edu.tr

Genel şartlar:

 1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

 2. b) ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

 3. Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. Diğer not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliğine yükseköğretim kurumlarının senatoları karar verir.

 1. Adaylarda, yabancı dille eğitim ve öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda atama yapılacak programın eğitim dilinde; bilim alanı yabancı dille ilgili kadrolara yapılacak öğretim görevlisi atamaları ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca zorunlu yabancı dil dersini vermek üzere öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda ilgili dilde; yükseköğretim kurumlarının uluslararası ilişkiler ile yabancı dille ilgili uygulamalı birimlerinde istihdam edilecek öğretim görevlisi atamalarında, en az bir dilde Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 80 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olma şartı aranır.

Özel Şartlar:

 1. Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için ilana ilk başvuru tarihi itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir

 2. Araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olmak şartı aranır.

 3. Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak şartı aranır.

İstenen Belgeler:

 1. Başvuru dilekçesi,

 2. Nüfus cüzdanı fotokopisi

 3. 1 adet fotoğraf,

 4. Özgeçmiş,

 5. Lisans, Yüksek Lisans, Doktora belgesinin fotokopisi veya e-Devlet çıktısı, (Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Yetkili makamlarca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.)

 6. Not ortalamasını gösterir transkript fotokopisi,

 7. Devam eden öğrencilik durumları için; güncel tarihli resmi (onaylı) öğrenci belgesi ve transkripti

 8. ALES ve Yabancı Dil belgelerinin fotokopileri,

 9. Erkek adaylar için Askerlik Terhis, Tehir veya Tecil Belgesi Önemli Notlar:

 1. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar başvuru yapılacak birime ulaşması gerekmektedir. Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.

 2. Süresi içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli dosyalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

 3. Üniversitemiz sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Üniversite web sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

Muafiyet:

 1. Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.

 2. Meslek yüksekokullarının, bu Yönetmeliğin 6. maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

  Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

  Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde açık bulunan Profesör, Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 26. ve 23. maddesi ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri hükümlerine göre tam zamanlı statüde Öğretim Üyeleri alınacaktır.

  FAKÜLTE

  BÖLÜMÜ

  KADRO ÜNVANI

  KADRO
  SAYISI

    Nitelik

  Tıp Fakültesi

  Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı

  Profesör

  1

  Lisans eğitimini Tıp Fakültesinden almış olmak. İngilizce Tıp lisans programlarında ders vermiş olmak.
  Ulusal ve Uluslararası araştırma projelerinde araştırmacı veya yürütücü olmak.

  Mühendislik Fakültesi

  Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği Bölümü

  Doktor Öğretim Üyesi

  1

  Balıkesir Üniversitesi 17 Akademik Personel alacak Balıkesir Üniversitesi 17 Akademik Personel alacak

  Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği doktora programlarından mezun olmak.
  İleri seramikler ve/veya nanomalzemeler ve yüzey kaplama teknolojileri ile ilgili çalışmaları ve yayınları bulunmak.

  BAŞVURU İŞLEMLERİ:

  İlan Tarihi                  : 16.09.2022
  Son Başvuru Tarihi   : 30.09.2022
  Profesör kadrosu için, başvuracak adayların,
  *2547 sayılı Kanunun 26.maddesinde belirtilen şartlar ile başvuracağı bölüm/anabilim dalı ve başlıca araştırma eserini belirttikleri müracaat dilekçelerini,
  *Fotoğraflı özgeçmişlerini,
  *Nüfus cüzdanının noter onaylı suretini,
  *Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik Belgelerinin noter onaylı suretlerini,
  *Merkezi yabancı dil sınav sonuç belgelerini, (YÖKDİL/YDS -85 puan olmalıdır- ya da
  ÖSYM tarafından eşdeğer kabul edilen yabancı dil sınavı)
  *Erkek adayların askerlik durum belgelerini,
  *Bilimsel yayınlarını,
  *Kongre-konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları,
  *Yönettiği doktora çalışmalarını ve eğitim-öğretim faaliyetlerini kapsayan ve belgeleyen 6 (Altı) takım dosyayı (1 Adet Hard-Copy ve 5 Adet CD/USB veya 6 adet CD/USB olacak şekilde) Rektörlüğümüze teslim etmeleri gerekmektedir.

  Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için; başvuracak adayların,
  *2547 sayılı Kanunun 23. maddesinde belirtilen şartlar ile başvurduğu bölüm/anabilim dalını belirttikleri müracaat dilekçelerini,
  *Fotoğraflı özgeçmişlerini,
  *Nüfus cüzdanının noter onaylı suretini,
  *Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgelerinin noter onaylı suretlerini,
  *Merkezi yabancı dil sınav sonuç belgelerini (YÖKDİL/YDS -85 puan olmalıdır- ya da
  ÖSYM tarafından eşdeğer kabul edilen yabancı dil sınavı),
  *Erkek adayların askerlik durum belgelerini,
  *Not ortalamalarını gösterir transcriptlerini,
  *Bilimsel çalışma ve varsa yayınlarını içeren
  4 (Dört) takım dosyayı ((1 Adet Hard-Copy ve 3 adet CD/USB veya 4 adet CD/USB
  olacak şekilde) ilgili Dekanlığa süresi içinde teslim edeceklerdir.
  Müracaatlar şahsen yapılacaktır. Süresi içinde yapılmayan ve eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
  (Yurtdışından alınan tüm diplomaların ilgili makamlarca denkliğinin alınmış olması
  gerekmektedir. ) İlan olunur.
  BAŞVURU ADRESİ:
  Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğü
  26 Ağustos Yerleşimi, İnönü Mah., Kayışdağı Cad. 34755 Ataşehir/İstanbul
  Tel: 0216 578 00 00