a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunub) 28/6/1978 tarih ve 16330 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar

AES: MEB Becayişi Uygulamalıdır! AES: MEB Becayişi Uygulamalıdır!

Bilindiği üzere kamu idarelerince 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre, Cumhurbaşkanınca belirlenen esas ve usuller çerçevesinde, ihdas edilen pozisyonlarda, mali yıl ile sınırlı olarak sözleşmeli personel istihdam edilebilmektedir.

Bu bağlamda Bakanlığımız yurtdışı teşkilatında, ilgi (b) esaslar çerçevesinde, mali yıl ile sınırlı hizmet sözleşmesi imzalanmak suretiyle mahalli kâtip sekreter ya da sekreter çalıştırılmaktadır. Bahse konu düzenlemeler bağlamında yurtdışı teşkilatlarımızda istihdam edilen sözleşmeli personelin görev ve sorumluluklarının genel çerçevesinin belirlenmesine ihtiyaç duyulmuştur.