Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi, Öğretim Görevlisi alım ilanı

 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
 • Yorumlar
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi, Öğretim Görevlisi alım ilanı
Abone ol
ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANIÜniversitemiz akademik birimlerine 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 23 ve 24.maddeleri, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesi hükümleri çerçevesinde öğretim üyesi alınacaktır. ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ALIM İLANIÜniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Kanun’un 31.maddesi ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili hükümleri uyarınca öğretim görevlisi alınacaktır.

Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi Adaylarından; Başvuru Dosyasında İstenen Belgeler:
•          Başvuru dilekçesi (https://hacibayram.edu.tr/personel adresindeki “Formlar” sekmesinde bulunan dilekçe),
•          Özgeçmiş,
•          Lisans, yüksek lisans, doktora belgesi (yurtdışında alınan diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca verilen denklik belgesi(Onaylı)),
•          Yabancı dil belgesi,
•          Yayın listesi,
•          2 (iki) adet fotoğraf,
•          Kimlik fotokopisi,
•          Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) hizmet takip programından (HİTAP) alınan hizmet belgesinden oluşan başvuru dosyası. (Üniversitemiz personelinin hizmet belgesi almasına gerek yoktur.)


DOÇENT Kadrolarına Başvuracak Adaylar için:

1-         Başvuru Dosyasına Eklenecek Belgeler:
•          Doçentlik belgesi,
2-         Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Dosyası:
•          Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesi’ne uygunluk beyan formu (https://hacibayram.edu.tr/personel adresindeki “Formlar” sekmesinde bulunan form)
•          İlgili form ekinde, söz konusu formda işaretlenerek sağlandığı beyan edilen ilgili kriter maddelerine ilişkin bilgi ve onaylı belge veya çıktılardan oluşan Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri dosyası, (fiziki olarak dosya hazırlanacaktır.)
 
3-         Yayın Dosyası:
•          Adayların özgeçmiş, yayın listesi, doçentlik belgesi, bilimsel çalışma ve yayınlarının tamamına ait bilgi ve belgeleri içeren PDF formatında hazırlanmış olan, 4 (dört) adet flash bellek (ayrıca fiziki olarak dosya hazırlanmayacaktır) teslim edilecektir.

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ Kadrolarına Başvuracak Adaylar için:

1-         Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Dosyası:

•          Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesi’ne uygunluk beyan formu (https://hacibayram.edu.tr/personel adresindeki “Formlar” sekmesinde bulunan form)
•          İlgili form ekinde, söz konusu formda işaretlenerek sağlandığı beyan edilen ilgili kriter maddelerine ilişkin bilgi ve onaylı belge veya çıktılardan oluşan Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri dosyası, (fiziki olarak dosya hazırlanacaktır.)

2-         Yayın Dosyası:

•          Adayların özgeçmiş, yayın listesi, doktora belgesi, bilimsel çalışma ve yayınlarına ait bilgi ve belgeleri içeren PDF formatında hazırlanmış olan,4 (dört) adet flash bellek (ayrıca fiziki olarak dosya hazırlanmayacaktır) ilgili Dekanlık/Müdürlüğe teslim edilecektir.

Açıklamalar
1.         Başvurular, bu ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde alınacaktır.
2.         Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesi’ne uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.
3.         Doçent adayları Üniversitemiz Rektörlüğü Personel Dairesi Başkanlığı’na, doktor öğretim üyesi adayları ise ilgili dekanlık veya müdürlüğe başvurularını şahsen yapacaklardır.
4.         Doçent kadrosuna profesörler, doktor öğretim üyesi kadrolarına profesör ve kadro unvanı doçent olanlar müracaat edemez.
5.         Eksik belge ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
6.         İlana ve sürece ilişkin bilgiler https://hacibayram.edu.tr/personel internet adresinde yayımlanacaktır.
7.         İdare gerekli gördüğü takdirde ilanın her aşamasını ve ilan edilen her pozisyonu iptal edebilir.
8.         Üniversitemizin ilan ve ilan takviminde iptal, değişiklik yapma hakkı saklıdır.
 

S.N.

BİRİM

BÖLÜM

ANABİLİM/ ANASANAT DALI/PRG.

UNVAN

DERE
CE

ADET

AÇIKLAMA


1


Edebiyat Fakültesi

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları

Kuzey-Batı Türk Lehçeleri ve Edebiyatları

Doktor Öğretim Üyesi


1


1

Kazak Halk Edebiyatı ve Destanları üzerine çalışmaları olmak.


2


Edebiyat Fakültesi


Arkeoloji

Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi

Doktor Öğretim Üyesi


1


1

Arkeoloji alanında doktor unvanına sahip olmak; Karadeniz arkeolojisi ve seramik gelenekleri konusunda çalışmaları olmak.


3


İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi


İktisat


İktisat


Doçent


1


1

Mikro İktisat alanında doçent unvanına sahip olmak; sağlık ekonomisi, iş gücü piyasaları ve uygulamalı mikro iktisat alanlarında çalışmaları olmak.


4


İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi


Sağlık Yönetimi


Sağlık Yönetimi


Doçent


1


1

İstatistik alanında doçent unvanına sahip olmak; sağlık istatistiği, tekrarlı ölçüm ve makine öğrenme modelleri konularında çalışmaları olmak.


5


İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi


Uluslararası İlişkiler


Uluslararası İlişkiler


Doktor Öğretim Üyesi


1


1

Uluslararası İlişkiler alanında doktor unvanına sahip olmak; siyaset psikolojisi, eleştirel jeopolitik, güvenlikleştirme ve Türk dış
politikası konularında çalışmaları olmak.


6


Polatlı Fen Edebiyat Fakültesi


Tarih


Türkiye Cumhuriyeti Tarihi


Doktor Öğretim Üyesi


1


1

Yakın Çağ alanında doktor unvanına sahip olmak; savaş teknolojisi, Türk modernleşmesi, siyasi ve askeri istihbarat tarihi konularında çalışmaları olmak.7Gölbaşı Meslek YüksekokuluOtel, Lokanta ve İkram HizmetleriTurizm ve Otel İşletmeciliğiDoçent11

Yönetim ve Strateji alanında doçent unvanına sahip olmak; işletmelerde güven, güvensizlik, adalet, eşitlik hassasiyeti ve duygu durumları üzerine çalışmaları olmak, yurt dışındaki eğitim kurumlarında ders vermiş olmak, işletme yöneticiliği tecrübesine sahip olmak.

 

A)        BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

1.         Başvuru formu (https://hacibayram.edu.tr/personel adresindeki Formlar sekmesinde yer alan ilgili form; Başvuru formunun eksiksiz şekilde doldurulması ve ıslak imzalı olması gerekmektedir).
2.         Kimlik fotokopisi,
3.         Özgeçmiş,
4.         Erkek adaylar için askerlikle ilgili belge (terhis, tecil, muafiyet vs.),
5.         Lisans diploması (onaylı sureti veya karekodlu e- devlet çıktısı),
6.         Yüksek lisans diploması (onaylı sureti veya karekodlu e-devlet çıktısı),
7.         Mezuniyet not ortalamasının belirtildiği lisans transkripti (aslı veya onaylı sureti ),
8.         ALES belgesi,
9.         2 adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı),
10.       Yabancı Dil Sonuç Belgesi
11.       Tecrübe durumunu gösterir belge, (Hizmetin yerine getirildiği kamu kurum ve kuruluşundan onaylı bir yazıyla belgelendirilmelidir),
12.       Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) hizmet takip programından (HİTAP) alınan hizmet belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar için),
13.       Herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair belge (karekodlu e- devlet çıktısı).


B)        AÇIKLAMA

1. Atanmaya hak kazanıldığında, adayların diplomaların aslını veya noter onaylı suretini teslim etmeleri gerekmektedir.

Yurtdışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca denkliğinin kabul edildiğinin ibraz edilmesi gerekmektedir.
 

C)        BAŞVURUYA İLİŞKİN UYARILAR

1.         Adayların 657 Sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşıyor olmaları gerekmektedir.
2.         Başvurular ilgili birimlerin ilanda belirtilen adreslerine şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. Postada meydana gelen gecikmeler ve süresi içerisinde yapılmayan başvurular ile eksik belgeli müracaatlar kabul edilmeyecektir.
3.         Müracaat edecek adayların tek bir kadro ilanına müracaat etmeleri gerekmektedir. Birden fazla kadroya başvuran adayların her iki başvurusu da değerlendirmeye alınmayacaktır.
4.         Üzerinde kontrol kodu olmayan ALES ve Yabancı Dil Sonuç belgeleri geçersizdir.
5.         İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak olup, bu durumda gerekli hukuki prosedür uygulanacaktır.
6.         Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyet notunun 100’lük sisteme göre puanı gerekmektedir. Mezuniyeti notu 4’lük ve 5’lik not sistemine göre olanların 100’lük not sistemine eşdeğerliği hesaplanırken “Yükseköğretim Kurulu Not Dönüşüm Tablosu” kullanılacaktır.
7.         Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme sonuçları Üniversitemizin https://hacibayram.edu.tr/personel sayfasında yayımlanacaktır. İlgili web sayfalarından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.
8.         Atanmaya hak kazanan adayın görev aylığı derece ve kademesine göre derece değişikliği yapma yetkisi kurumumuza aittir.
9.         Üniversitemiz, gerekli gördüğü takdirde ilan ve sınav takviminin her aşamasında iptal, değişiklik yapabilir.

 

SINAV TAKVİMİ

Başvuru Tarihi

: 25.11.2022

Son Başvuru Tarihi

: 09.12.2022

Ön Değerlendirme Tarihi

: 13.12.2022

Sınav Giriş Tarihi

: 15.12.2022

Sonuç Açıklama Tarihi

: 16.12.2022 


S.N.


BİRİM

BÖLÜM/ ANABİLİM - PROGRAM


UNVAN


DERE CE


ADET


BAŞVURU YERİ


ALES


Y. DİL


AÇIKLAMA

1

Edebiyat Fakültesi

Slav Dilleri ve Edebiyatları
Rus Dili ve Edebiyatı

Öğretim Görevlisi (Ders Verecek)

1

1

Edebiyat Fakültesi Emniyet Mahallesi Abant 1.cad. No:10/2D Yenimahalle/ANKARA

70

85

Rus Dili ve Edebiyatı alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak; aynı alanda doktora yapıyor olmak.

2

İslami İlimler Fakültesi

Temel İslam Bilimleri Arap Dili ve Belagatı

Öğretim Görevlisi (Ders Verecek)

1

1

İslami İlimler Fakültesi (Kuzey Ankara Yerleşkesi) Şenyuva Mah. Seyhan Cad. No:
11 Keçiören /ANKARA

70

85

İlahiyat/İslami İlimler Fakültesi lisans mezunu olmak; Temel İslam Bilimleri alanında doktora yapıyor olmak, en az 5 yıl yükseköğretim kurumlarında Arapça dersi vermiş olmak.

3

Polatlı Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu

Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri
Çocuk Gelişimi

Öğretim Görevlisi (Ders Verecek)

1

1

Polatlı Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Kemal Bıyıkoğlu Cd.
No:22 Şehitlik Mahallesi, 06900 Polatlı
/ ANKARA

 

70

-

Okul Öncesi Öğretmenliği lisans mezunu olmak; aynı alanda tezli yüksek lisans yapmış olmak, değerler eğitimi eğitmenliği, robotik ve kodlama, aile içi iletişim ve bağlanma konularında sertifikası olmak.

4

Polatlı Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu

Finans Bankacılık ve Sigortacılık
Maliye

Öğretim Görevlisi (Ders Verecek)

1

1

70

-

Avrupa Birliği alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak; Yükseköğretim kurumlarında ders vermiş olmak, en az 5 yılı Yükseköğretim kurumlarında olmak üzere kamuda 10 yıl çalışmış olmak.

5

Polatlı Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu

Görsel-İşitsel Teknikler ve Medya Yapımcılığı Basım ve Yayım Teknolojileri

Öğretim Görevlisi (Ders Verecek)

1

1

70

-

Türk Dili ve Edebiyatı lisans mezunu olmak; İslam Tarihi ve Sanatları alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak, Hüsn-i Hat alanında yeterlilik belgesi veya sertifika sahibi olmak, bu alanda en az 2 yıl ders vermiş olmak.

6

Rektörlük

Dış İlişkiler Koordinatörlüğü

Öğretim Görevlisi (Uygulamalı Birim)

2

1
 

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörlüğü Yücetepe Mahallesi 85.Cadde No:8 06570
Çankaya/ANKARA

70

50

Uluslararası İlişkiler alanında lisans mezunu olmak; Avrupa Birliği alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak ve bu alanda proje yönetimi sertifikasına sahip olmak.

7

Rektörlük

Kütüphane Daire Başkanlığı

Öğretim Görevlisi (Uygulamalı Birim)

2

1

70

50

Fars Dili ve Edebiyatı alanında lisans mezunu olmak; aynı alanda tezli yüksek lisans ve doktora yapmış olmak, bu alanda Yükseköğretim kurumlarında en az 10 yıl tecrübesi bulunmak, yazılı eserlerin elektronik ortama aktarılması ile ilgili çalışmış olmak.

Anahtar Kelimeler:
 • 0
  SEVDİM
 • 0
  ALKIŞ
 • 0
  KOMİK
 • 0
  İNANILMAZ
 • 0
  ÜZGÜN
 • 0
  KIZGIN
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, 553 kadroya akademik personel alımı yapacakÖnceki Haber

Sağlık Bilimleri Üniversitesi, 553 kadro...

Bingöl Üniversitesi Öğretim Üyesi alım ilanıSonraki Haber

Bingöl Üniversitesi Öğretim Üyesi alım i...

Yorum Yazın

5 Aralık Salı önemli gündem başlıkları
60 saniyede bugün (04 Aralık 2023) Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti
DEMİREL :"Geciken Adalet, Adalet Değil Aksine Bir Zulümdür."
Çizgi Filmler - Suat Turgut'tan İyilik Ağacı Masalları
II. Uluslararası Balkanlarda Türkçe Öğretimi ve Türkoloji Sempozyumu Aralık Ayında İstanbul’da Düzenlenecek
İşte haftanın yalan haberleri Dezenformasyon Bülteni Sayı 102 - Filistin Özel
Kaşıkla Verilen Artık Kepçeyle Gitti
“Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. Yılı Anısına” Düzenlediğimiz 4. Uluslararası Türk Dünyası Mühendislik ve Fen Bilimleri Kongresi Tamamlandı
Ülke genelinde 6 ve 9. Sınıflar için yapılacak ortak sınavlara yönelik konu soru dağılım tabloları yayımlandı
Millî Eğitim Bakanlığı Sözleşmeli Bilişim Personeli Alım İlanı
Bütün Kamu Çalışanlarına BDDK’da Olduğu Gibi Ek Ödeme Verilmelidir
Bakan Tekin, Din Öğretiminde Dayanıklı Sınıflar Hareketi Projesi'nin Tanıtım Programına Katıldı
MEB Ortaokul Ve Liselerde "Türk Sosyal Hayatında Aile" Dersinin Müfredatı Hazırlandı
Ocak Ayında Yapılacak Düzenleme Kamu Görevlisi Ve Emeklilerini Memnun Etmelidir
İşte Sendikanın Tespiti Memur Maaşlarındaki Erime Aylık 7 Bin 50 TL Oldu
Eğitim Sendikasından Formasyon Tepkisi
Kasım Ayı Enflasyon Oranı Açıklandı
Yurt Yedek Yerleştirme Sonuçları Açıklandı
4 Aralık Pazartesi önemli gündem başlıkları
60 saniyede bugün (03 Aralık 2023) Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti