“Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin ilgili maddeleri ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan “İstanbul Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterleri” uyarınca Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına şahsen veya posta yoluyla eleman alınacaktır.

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda isimleri yazılı birimlerine, 2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi, 12.06.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin ilgili maddeleri ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan “İstanbul Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterleri” uyarınca Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına şahsen veya posta yoluyla eleman alınacaktır.

Başvuru Evrakları:
1.         Başvuru dilekçesi (Dilekçe örneğine https://personel.istanbul.edu.tr/tr/_ adresinde bulunan duyurular/formlar kısmından ulaşılabilir.),
2.         1 Adet Biyometrik Fotoğraflı Öğretim Üyesi Kadrolarına Başvuru Formu ( Örneğine https://personel.istanbul.edu.tr/tr/_ adresinde duyurular/formlar kısmından ulaşılabilir),
3.         Özgeçmiş ve yayın listesi, Yabancı Dil Belgesi,
4.         Doçentlik Belgesi ve Diploma Fotokopileri (Noterden veya Resmi Kurumlarca onaylı veya e-Devlet) (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Sanatta Yeterlik, Uzmanlık),
5.         Akademik Yükseltilme ve Atamada Değerlendirmeye Alınan Faaliyetler ve Puan Hesaplaması Formu (https://personel.istanbul.edu.tr/tr/_ adresinde duyurular/formlar kısmından ulaşılabilir),
6.         Aday Atama Kriterleri Değerlendirme Formu, (https://personel.istanbul.edu.tr/tr/_ adresinde duyurular/formlar kısmından ulaşılabilir),
7.         Asgari Koşulların       Sağlandığına   ilişkin  Bildirim          Formu (Beyanname) (https://personel.istanbul.edu.tr/tr/_ adresinde duyurular/formlar kısmından ulaşılabilir),
8.         Adli Sicil Kaydı (e-Devlet),
9.         1 adet Biyometrik Fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş),
10.       Kimlik Fotokopisi
11.       Başlıca Araştırma Eseri olarak gösterdikleri yayın, makale, kitap (ISBN numarasını gösterecek şekilde) içindekiler bölümünün bir örneği (Profesör kadrosuna başvuracaklar için),
12.       Askerlik durum belgesi (e-Devlet),
13.       Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Hizmet Takip Programından (HİTAP) alınan Hizmet belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getirecek olup, e- Devlet veya Resmi Kurum onaylı belge)
14.       İlanın bir adet fotokopisi.
15.       Profesör kadroları için 8 (sekiz) adet, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadroları için 6 (altı) adet USB bellek. (https://personel.istanbul.edu.tr/tr/_ adresinde yer alan kadro ön inceleme dosya hazırlama düzenine göre hazırlanmalıdır.)
USB içerikleri:
-Başvuru dilekçesi (imzalı),
-Özgeçmiş ve yayın listesi,
-Yabancı Dil Belgesi,
-Diplomalar,
-Doçentlik Belgesi,
-Akademik Yükseltilme ve Atamada Değerlendirmeye Alınan Faaliyetler ve Puan Hesaplaması Formu,
-Aday Atama Kriterleri Değerlendirme Formu
-Asgari Koşulların Sağlandığına İlişkin Bildirim Formu (Beyanname)
-Tüm Bilimsel yayın, çalışma ve faaliyetler. (Profesör kadrosu için başlıca araştırma eseri ayrıca belirtilmelidir.)
 
Açıklamalar:
1.         Adayların Devlet Hizmeti Yükümlülüğü bulunmaması gerekmektedir.
2.         İlan edilen bütün unvanlar için Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi şarttır.
3.         İlan edilen bu kadrolara müracaat edecek erkek adayların askerlik yönünden Mahkeme veya bakaya durumunda olmamaları gerekmektedir.
4.         Başvurular ilanın Resmi Gazete’de yayımı tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içinde yapılacak olup; Profesör ve Doçent kadrosu başvuruları Rektörlük Personel Daire Başkanlığına, Doktor Öğretim Üyesi Kadrosu başvuruları ise ilana çıkılan birimlere yapılacaktır. (Hemşirelik Fakültesi için Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvurulması gerekmektedir.)
5.         İlanın Son Başvuru Tarihi: İlanımızın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15. (onbeşinci) gündür.
6.         Müracaatlar Şahsen veya Posta yolu ile yapılacaktır. Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süreler içinde yapılmayan başvurular ile eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacak olup, sorumluluk başvurana aittir. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihi mesai bitimine kadar başvuru yapılacak Profesör ve Doçent Kadroları İçin İstanbul Üniversitesi Rektörlüğüne, Doktor Öğretim Üyesi kadroları için ilgili birimin Dekanlığına/Müdürlüğüne, Hemşirelik Fakültesi için ise İstanbul Üniversitesi Rektörlüğüne ulaşması gerekmektedir. (Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.)
7.         2547 sayılı Kanunun Ek 38. maddesi uyarınca (2547 sayılı Kanunun 50. maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi kapsamında istihdam edilerek doktora veya sanatta yeterlik eğitimlerini üniversitemizde tamamlayanların başvuru hakkı bulunmamaktadır.) belirlenen
%20’lik kota kapsamında başvuru yapılabilecek Doktor Öğretim Üyesi kadrosu bulunmamaktadır.
8.         Profesör ve/veya Doçent kadrolarına başvuran adaylardan Doçentlik Sözlü Sınavına girmemiş olanlar, https://personel.istanbul.edu.tr/tr/_ adresinde bulunan duyurular/formlar kısmında yer alan Doçentlik Sözlü Sınavı Başvuru Dilekçesi’ni doldurarak Personel Daire Başkanlığı Doçentlik Birimine ayrıca iletmeleri gerekmektedir.
9.         İstanbul Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterlerine, https://personel.istanbul.edu.tr/tr/content/mevzuat/yonergeler adresinden ulaşılabilir. Dr. Öğretim Üyesi, Doçent ve Profesör kadrolarına başvuran tüm adayların bilimsel dosyalarının bu yönergede yer alan kriterlere uygunluğu, ilgili akademik birimlerdeki ön inceleme komisyonları ve üniversitenin ilgili komisyonu tarafından incelenir. (Hemşirelik Fakültesi için sadece Üniversitenin ilgili komisyonu tarafından incelenir.) Akademik Yükseltilme ve Atamada asgari kriterleri sağlamayan adayların dosyaları jüri değerlendirmesine alınmaz.
10.       İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen aday/adayların atamaları yapılmayacaktır. Başvuran aday/adayların koşullarının uygun olmadığının sonradan anlaşılması durumunda atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.
11.       Kadroya başvuruda bulunan adaylardan atanmaya hak kazananların atamaları, 21.03.2022 tarihli, E.20148 sayılı Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın yazısı ile bildirilen 16.03.2022 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu Kararıyla Üniversitemize vermiş olduğu atama izni kontenjanı dahilinde yapılacak olup, atama izni kontenjanını aşan hiçbir atama gerçekleştirilemeyecektir.
12.       İdare uygun gördüğü takdirde İlanın her aşamasını iptal edebilir.
13.       İlanımıza https://personel.istanbul.edu.tr/tr/_ adresinden ulaşılabilir.
BAŞVURU BAŞLANGIÇ TARİHİ          : 24.05.2022
BAŞVURU BİTİŞ TARİHİ : 07.06.2022 (mesai saati bitimi itibariyle)
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

ANABİLİM DALI

UNVANI

ADEDİ

AÇIKLAMA

İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ


Beyin ve Sinir Cerrahisi


PROFESÖR


1

Pediatrik beyin tümörleri ve vasküler malformasyonlar alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.


Beyin ve Sinir Cerrahisi


PROFESÖR


1

Epilepsi cerrahisi ve ağrı cerrahisi alanlarında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.


Tıbbi Genetik


PROFESÖR


1

Kardiyogenetik alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.


Tıbbi Biyokimya


PROFESÖR


1

Kanser biyokimyası,DNA hasarı ve karaciğer hastalıkları alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.


Tıbbi Biyokimya


DOÇENT


1

Karaciğer hastalıkları ve oksidatif stres alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.


Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları


PROFESÖR


1

Pediatrik Enfeksiyon Hastalıkları Yan Dal Uzmanlığını almış olmak.


Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ


1

Çocuk Metabolizma Hastalıkları Yan Dal Uzmanlığını almış olmak.


Ortopedi ve Travmatoloji


PROFESÖR


1

Pediatrik ortopedi ve yürüme analizi alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.


Ortopedi ve Travmatoloji


DOÇENT


1

Patellofemoral Cerrahi ve Kalça Diz Artroplastisi alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.


Tıbbi Mikrobiyoloji


DOÇENT


1

Mikobakterilerin moleküler tanımlanması, mantarlar ve antifungaller alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.


Genel Cerrahi


DOÇENT


1

Gastrointestinal Sistem Cerrahisi alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

Nükleer Tıp

DOÇENT

1


İç Hastalıkları


DOÇENT


1

Akut lösemiler alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.


Göz Hastalıkları

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ


2

HUKUK FAKÜLTESİ

Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku

DOÇENT

1

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Uygulamalı Dil Bilimi

PROFESÖR

1

Uygulamalı Psikoloji

PROFESÖR

1

Sistematik Felsefe

PROFESÖR

1

Beşeri ve İktisadi Coğrafya

PROFESÖR

1


Uygulamalı Sosyoloji

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ


1


Eski Türk Dili

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ


1


Genel Türk Tarihi

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ


1


Gelişim Psikolojisi

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ


1


Bilgi Yönetimi ve Teknolojisi

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ


1

FEN FAKÜLTESİ

Biyoteknoloji

DOÇENT

1


Temel ve Endüstriyel Mikrobiyoloji


DOÇENT


1

Serbest yaşayan amipler alanında kültürel ve moleküler düzeyde bilimsel çalışmalar yapmış olmak.


Zooloji


DOÇENT


1

Epilepsi ve öğrenme ile ilgili multidisipliner bilimsel çalışmalar yapmış olmak.


Moleküler Biyoloji ve Genetik


DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ


1

Kanser tedavisine yönelik ilaç etki mekanizmaları veya
kanser tanskriptom profili alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.


Moleküler Biyoloji ve Genetik


DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ


1

Tahıllarda in silico gen anlatımı analizleri ve bitki
biyoteknolojisi alanlarında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.


Matematiğin Temelleri ve Matematik Lojik

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ


1


Anorganik Kimya

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ


1

Anorganik Malzemeler ve uygulamaları alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.


Analitik Kimya

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ


1

Antioksidanların polimer esaslı optik sensörler ile tayini alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.


Fizikokimya

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ


1

Saydam ve iletken film malzemeler ve derin ötektik çözücüler alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.


Geometri

T.C HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü personel alımı T.C HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü personel alımı

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ


1

Diferansiyel geometri alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.


Astrofizik

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ


1

Galaksi astronomisi alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

İKTİSAT FAKÜLTESİ

Teknoloji ve Sanayi İktisadı

PROFESÖR

1

Finans alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak


İktisat Politikası


DOÇENT


1

Makroekonomi alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.


Sosyal Siyaset ve Sosyal Güvenlik

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ


1

Sosyal Haklar alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.


Endüstri İlişkileri

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ


1

Sendikal alanlarda bilimsel çalışmalar yapmış olmak.


Turizm İşletmeciliği

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ


1

Turizmde Bilgi Teknolojileri alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.


İş Hukuku

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ


1

İş sözleşmesinin unsurları alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.


Siyaset Bilimi

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ


1

Siyaset Teorisi alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

ECZACILIK FAKÜLTESİ

Radyofarmasi

PROFESÖR

1

Biyokimya

PROFESÖR

1

Analitik kimya

DOÇENT

1

Farmasötik Toksikoloji

DOÇENT

1


Farmasötik Toksikoloji

DOKTOR ÖĞRETİM
ÜYESİ


1


Farmasötik Kimya

DOKTOR ÖĞRETİM
ÜYESİ


1

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

Ağız Diş ve Çene Cerrahisi

PROFESÖR

1

Restoratif Diş Tedavisi

PROFESÖR

1


Restoratif Diş Tedavisi

DOKTOR ÖĞRETİM
ÜYESİ


1


Ağız Diş ve Çene Radyolojisi

DOKTOR ÖĞRETİM
ÜYESİ


1

İŞLETME FAKÜLTESİ

İnsan Kaynakları Yönetimi

PROFESÖR

1

İnsan Kaynakları Yönetimi

DOÇENT

1


Sayısal Yöntemler

DOKTOR ÖĞRETİM
ÜYESİ


1

SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ


Devletler Hukuku

DOKTOR ÖĞRETİM
ÜYESİ


1


Maliye

DOKTOR ÖĞRETİM
ÜYESİ


1

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

İslam Tarihi

PROFESÖR

1


Felsefe Tarihi

DOKTOR ÖĞRETİM
ÜYESİ


1


Kur'an-ı Kerim Okuma ve Kıraat İlmi

DOKTOR
ÖĞRETİM


2

İLETİŞİM FAKÜLTESİ

Kişilerarası İletişim

PROFESÖR

1

HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ


Hemşirelik Esasları

DOKTOR ÖĞRETİM
ÜYESİ


1

ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ


Prevantif Onkoloji

DOKTOR ÖĞRETİM
ÜYESİ


1

DUYURULUR.